علامت: ۹تن به تهام دزدی و رابطه نامشروع در کندهار مجازات شدند