علامت: یک مقام طالبان در انفجار در داخل مسجد کشته شده