علامت: یک دختر پدرش و شوهرخواهر وپدرشوهر خواهرش را به قتل رسانیده است