علامت: یک جنرال پیشین وزارت دفاع زیر شکنجه طالبان جان باخت