علامت: یک‌سالگی بسته ماندن مکاتب دخترانه در زیر حاکمیت طالبان