علامت: یوناما در حال مستندسازی حمله بر مرکز آموزشی کاج است.