علامت: یوناما از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران نگرانی کرد.