علامت: گوترش بار دیگر خواهان باز شدن مکاتب دخترانه در افغانستان شد.