علامت: گفته های جنرال سرنیک کارتر در مورد سقوط حکومت