علامت: گزارش عفو بین الملل از برخورد خشونت بار نیروهای ترکی، ایرانی و پاکستانی با مهاجران افغانستان