علامت: کمک ۱۵۰میلیون دالر امریکا به مردم افغانستان