علامت: کمک رسانی دولت کانادا

رسانه‌های کانادایی: قانون‌ضد تروریسم این کشور، مانع کمک‌رسانی به مردم افغانستان میشود.

رسانه‌های کانادایی، در مقاله‌یی حاکمیت یک ساله طالبان را به بررسی گرفته است.در این مقاله به نیازمندی‌های مردم افغانستان پرداخته…