علامت: کشورهای ازبکستان و تاجیکستان گفتند، هواپیماهای نظامی حکومت پیشین را به طالبان نمیدهند.