علامت: کشته و زخمی شدن ۱۶تن در انحراف از جاده ی در دایکندی