علامت: کشته شده هشت نیروی مرزی پاکستان و سه نیروی مرزی طالبان