علامت: کشته شدن ۱۶۰۰تن در پاکستان ازاثر سیل‌های موسمی