علامت: کشته شدن شش عضوی یک خانواده در غور توسط طالبان