علامت: کرزی انتقال پول افغانستان به دیگر کشور قابل پذیرش نیست.