علامت: کارشناسان طالبان توانایی و فهم مهار تقابل کشورها را در افغانستان ندارد