علامت: چهار کودک هزاره توسط طالبان در دایکندی کشته شد.