علامت: پولیس هند: قاچاق‌چیان افغان روابط نزدیک با گوه های تروریستی دارند