علامت: پنج‌صد تن از دانشجویان پاکستانی به دانشگاه افغانستان مصروف تحصیل استند