علامت: پذیرش افراد آسیب پذیر از افغانستان به کانادا