علامت: پارلمان کانادا در تلاش بیرون کردن اعضای باقی مانده پارلمان افغانستان