علامت: وژمه دختری افغانستان با مرد کانادایی ازدواج کرد