علامت: وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌های آزاد افغانستان توسط طالبان