علامت: وضع محدودیت‌ها بر دانشجویان در دانشگاه بامیان