علامت: وضع محدودیت‌ها بر دانشجویان دختر

دستور طالبان به دانشجویان دختر: عکاسی و فلم‌برداری دانشجویان دختر گناه بزرگ است.

در ادامه محدودیت‌ها بر دانشجویان دختر دانشگاه‌ها این بار اداره امر بالمعروف طالبان در مکتوبی به دانشگاه‌ها تصویربرداری و گرفتن…