علامت: وزیر مهاجرت کانادا گفته درخواست های مهاجرتی در ترکیه وسوریه تسریع میکند