علامت: وزیر معارف طالبان مردم خودنمیخواهند دختران شان را به مکتب بفرستند