علامت: وزیر داخله ترکیه عامل اصلی انفجار بازداشت شد