علامت: وزیر خارجه روسیه عاملان این رویداد باید مجازات شود.