علامت: وزیران خارجه ۱۵کشور طالبان را ناقضان حقوق بشر خوانده است