علامت: وزارت عدلیه طالبان به زنان وکیل مدافع به اساس احکام اسلام حق داده خواهد شد.