علامت: واکنش یک مقام حکومت طالبان بربسته بودن مکاتب