علامت: واکنش یوناما در مورد تیرباران شدن نیروهای جبهه مقاومت ملی