علامت: واکنش عبدالله عبدالله در پیوند به شکسته شدن سنگ مقبره احمدشاه مسعود