علامت: واکنش طالبان در مورد افزایش داعش در افغانستان