علامت: واکنش طالبان بر وضع محدودیت ها در صدور ویزای امریکا بر مقامات آنان