علامت: واکنش حامد کرزی در پیوند به شکسته شدن سنگ آرام‌گاه احمدشاه مسعود