علامت: وارد کردن زیان های مالی اقتصاد افغانستان به دلیل بسته بودن مکاتب