علامت: هواپیمای که در تخلیه کابل نقش داشت جسد ملکه الیزابت دوم را انتقال میدهد.