علامت: هشدار اداره مهاجرت سازمان ملل در باره اخراج مهاجران از تاجیکستان