علامت: نیروهای ویژه طالبان با سلاح‌های پیشرفته در برابر دختران دانشجو به دانشگاه‌های دولتی سنگر گرفته است