علامت: نیازمحمد جوانی که با نام دخترانه زندگی میکرد