علامت: نگرانی کشورهای منطقه از افزایش تهدیدها از خاک افغانستان