علامت: نگرانی کشورهای منطقه از ادامه بی‌ثباتی افغانستان