علامت: نگرانی پاکستان از گسترش تروریسم در افغانستان