علامت: نگرانی هند از گسترش فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان