علامت: نگرانی نهادهای کمک کننده از زمستان سرد و سخت در افغانستان